نفوذ کلام و اجرا
اطلاعات بیشتر
 • نام مدرس : نجمه جودکی
 • مدت دوره : 5جلسه
 • ظرفیت کلاس : 15
جزئیات دوره
آموزش گیتار
اطلاعات بیشتر
 • نام مدرس : پیمان پارسا
 • مدت دوره : 12جلسه
 • ظرفیت کلاس : 1
جزئیات دوره
دوره اموزشی تنبور
اطلاعات بیشتر
 • نام مدرس : سوگل شاه حسینی
 • مدت دوره : 10جلسه
 • ظرفیت کلاس : 1
جزئیات دوره
اموزش تار
اطلاعات بیشتر
 • نام مدرس : نغمه مرادآبادی
 • مدت دوره : 10
 • ظرفیت کلاس : 1
جزئیات دوره
آموزش دف
اطلاعات بیشتر
 • نام مدرس : شیما یادگاری
 • مدت دوره : 10 جلسه
 • ظرفیت کلاس : 1
جزئیات دوره
دوره صدا سازی و تکنیک آواز
اطلاعات بیشتر
 • نام مدرس : مجید کمالی
 • مدت دوره : 10جلسه
 • ظرفیت کلاس : 1
جزئیات دوره
دوره جامع فن بیان و اجرا با استاد نیما کرمی
اطلاعات بیشتر
 • نام مدرس : نیما کرمی
 • مدت دوره : 2 ماه
 • ظرفیت کلاس : 15
جزئیات دوره
آموزش گویندگی رادیو با استاد پیشکسوت جناب شهریار کرمی
اطلاعات بیشتر
 • نام مدرس : شهریار کرمی
 • مدت دوره : سه ماه
 • ظرفیت کلاس : 15
جزئیات دوره
آموزش ویولن و ویولن سل
اطلاعات بیشتر
 • نام مدرس : ژاله طوسی
 • مدت دوره : ده جلسه
 • ظرفیت کلاس : 15
جزئیات دوره
آموزش دف با شیما یادگاری
اطلاعات بیشتر
 • نام مدرس : شیما یادکاری
 • مدت دوره : ده جلسه
 • ظرفیت کلاس : 15
جزئیات دوره
آموزش سنتور با سعید نظری
اطلاعات بیشتر
 • نام مدرس : سعید نظری
 • مدت دوره : دوازده جلسه
 • ظرفیت کلاس : 15
جزئیات دوره
آموزش نوازندگی پیانو با سپهر نظری
اطلاعات بیشتر
 • نام مدرس : سپهر نظری
 • مدت دوره : ده جلسه
 • ظرفیت کلاس : 15
جزئیات دوره
آموزش ویولن با محمود عربانی
اطلاعات بیشتر
 • نام مدرس : محمود عربانی
 • مدت دوره : ده جلسه
 • ظرفیت کلاس : 15
جزئیات دوره
شروع دوره بهاره کلاس بازیگری با خانم نفیسه روشن
اطلاعات بیشتر
 • نام مدرس : خانم نفیسه روشن
 • مدت دوره : 0
 • ظرفیت کلاس : 15
جزئیات دوره
دوره تکمیلی مجری گری و آموزش فن بیان با مبینا نصیری
اطلاعات بیشتر
 • نام مدرس : مبینا نصیری
 • مدت دوره : دوازده جلسه
 • ظرفیت کلاس : 15
جزئیات دوره
ثبت نام ترم جدید آموزش مبانی بازیگری با فریبا نادری
اطلاعات بیشتر
 • نام مدرس : فریبا نادری
 • مدت دوره : سه ماه
 • ظرفیت کلاس : 15
جزئیات دوره
آموزش فن بیان و اجرا با نیما کرمی مجری تلویزیون
اطلاعات بیشتر
 • نام مدرس : نیما کرمی
 • مدت دوره : سه ماه
 • ظرفیت کلاس : 15
جزئیات دوره
آموزش ساز زهی تنبور
اطلاعات بیشتر
 • نام مدرس : سوگل شاه حسینی
 • مدت دوره : سه ماه
 • ظرفیت کلاس : 15
جزئیات دوره
آموزش گروه نوازی گیتار کلاسیک
اطلاعات بیشتر
 • نام مدرس : پدرام ساداتی
 • مدت دوره : ده جلسه
 • ظرفیت کلاس : 15
جزئیات دوره
آموزش موسیقی ضربی درامز
اطلاعات بیشتر
 • نام مدرس : رضا رسول اف
 • مدت دوره : سه ماه
 • ظرفیت کلاس : 15
جزئیات دوره
آموزش نوازندگی و موسیقی - پیانو
اطلاعات بیشتر
 • نام مدرس : رضا اوحدی
 • مدت دوره : سه ماه
 • ظرفیت کلاس : 15
جزئیات دوره